Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.

Copyright 2024 - (c) Anka Gyula Attila

Érvényes 2018.05.25-től

 

1. A Tájékoztató és az adatkezelés célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Anka Gyula Attila EV (továbbiakban: Adatkezelő) gazdasági tevékenysége során, ill. weboldalain alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

 

2. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője: Anka Gyula Attila EV (Adatkezelő)
Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 150.
E-mail címe: mail<kukac>anka<pont>hu

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a www.anka.hu weboldalon érhető el.

 

3. Fogalommeghatározások

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4. Az adatkezelés irányelvei

  • Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
  • A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell végezni.
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

5. adatkezelési alapinformációk

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon jelentkező/regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal jelentkező/regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatkezelő adatvédelmi szabályzatában megjelöltek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben az 1. pontban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

6. Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő két fő szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban kezel adatokat.

 

6.1. Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási tevékenysége (elméleti és gyakorlati képzés vizsgára felkészítés)

Az Adatkezelő a gépjármű vezető képzésre nála jelentkező tanuló (továbbiakban Tanuló) adatait bizalmasan kezeli, és az ATI-Császárné Autósiskola Zrt. (továbbiakban Autósiskola) az Autósiskola által meghatározott módon és formában továbbítja az Autósiskola számára.

Az Adatkezelő az Autósiskolától a Tanulóról kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és az Autósiskola által meghatározott módon használja fel (pl. vizsgaügyintézés, vezetési adatok nyilvántartása).

 

6.1.1. Jelentkezés/regisztráció weboldalon keresztül

A jelentkezés történhet a weboldalon elhelyezett űrlap segítségével.

Az űrlapon megadott adatok a fentieknek megfelelően továbbításra kerülnek az Autósiskola számára.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: a Tanuló hozzájárulása

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. 
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Tanuló bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A Tanuló bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Autósiskola

A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy 

Adatkezelési hozzájárulás megadása: az űrlapon lévő adatok beküldésével az űrlapon lévő tájékoztatásnak megfelelően

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

NévAzonosítás - kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás - kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás - kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás - kapcsolattartás.
Oktatás célja - Az igényelt szolgáltatás pontosítása
Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.
IP cím - Technikai információs művelet.

 

6.1.2. Elektronikus levélben

Az e-mailben a Tanuló által megadott személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli és az Autósiskola által meghatározott módon és formában továbbítja az Autósiskola felé.

 

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: a Tanuló hozzájárulása

Az adatkezelésben érintettek köre :a képzésre jelentkező tanulók

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Tanuló bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A Tanuló bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Autósiskola

A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy 

Adatkezelési hozzájárulás megadása: az űrlapon lévő adatok beküldésével az űrlapon lévő tájékoztatásnak megfelelően

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

NévAzonosítás - kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás - kapcsolattartás.
Autósiskola által kért egyéb adatok - Tanfolyami regisztráció az Autósiskola által használt eTitán felületen

 

6.2. ANKA Informatikai Szolgáltatások

Az Adatkezelő a gépjárművezetés oktáson kívül informatikával kapcsolatos szolgáltatásokat is végez. Ezzel kapcsolatos weboldala az anka.click oldalon érhető el. Ezen oldal látogatói (továbbiakban Látogató) adatokat bízhatnak az Adatkezelőre. Abban az esetben, ha a Látogató szolgáltatást igényel, az Adatkezelő ügyfeleként (továbbiakban Ügyfél) határozható meg.

6.2.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az űrlapon megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik fél számára.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: a Látogató hozzájárulása

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal kapcsolatot felvenni szándékozó felhasználói

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Látogató bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg A Látogató bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő

A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy Adatkezelési hozzájárulás megadása: a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres jelölőnégyzet szándékos bejelölésével tehető meg.

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

NévAzonosítás, - kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, - kapcsolattartás.
Üzenet -Az igényelt szolgáltatás pontosítása
Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.
IP cím - Technikai információs művelet.

 

Ha szolgáltatás valósul meg az Adatkezelő részéről, akkor az Adatkezelő az Ügyfél számlázással kapcsolatos adatait, az Adatkezelő könyvelője részére továbbítja.

6.2.2. Elektronikus levélben

Az Adatkezelőt a szolgáltatásaival kapcsolatban megkereső érdeklődő ügyfelek (továbbiakban Érdeklődő) megkereshetik elektronikus levélben is. Az e-mailben az Érdeklődő/Ügyfél által megadott személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja tovább.

 

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ügyfél/Érdeklődő hozzájárulása

Az adatkezelésben érintettek köre: Ügyfél, Érdeklődő

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Ügyfél/Érdeklődő bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg

A Ügyfél/Érdeklődő bármikor visszavonhatja az  adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási  e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő

A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon

Adatkezelési hozzájárulás megadása: a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres jelölőnégyzet szándékos bejelölésével tehető meg

 

Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

NévAzonosítás - kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás - kapcsolattartás.
A szolgáltatással kapcsolatos adatok - Egyéni szolgáltatás nyújtása

 

7. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatkezelésben érintettek köre: weboldal látogatói

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó a weboldal használatával és az erre vonatkozó tájékoztatást szolgáló felugró ablakon lévő Elfogadom gombara kattintással hozzájárul a cookik használatához

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő

Az adatok tárolási módja: elektronikus

 

8. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefon: +36 1 789-2-789
Web: tarhely.eu

A Tanuló/Érdeklődő/Ügyfél által megadott adatok a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerveren vannak tárolva.
A tárhely szolgáltató ezeket az adatokat a tarhely.eu oldalon megjelenített adatkezelési tájékoztatójában megjelenítet módon kezeli.

Az adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak: munkatársak, illetve a szoftvert üzemeltető munkatársak

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésé: az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint az érintett személy szükség  esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés

 

9. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: 

9.1. Boros Józsefné EV: az Adatkezelő könyvelője (6065 Lakitelek, Árpád u. 28.)

Adatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek a vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok.
A továbbított adatok körének tételes felsorolás nem lehetséges. Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése

9.2. ATI-Császárné Autósiskola Zrt.

Az adatkezelő az Autósiskola számára a Tanuló képzéssel kapcsolatos adatait továbbítja az Autósiskola által meghatározott módon, ill. formában. Az Autósiskola a hozzá kerülő adatokkal kapcsolatban a weboldalán megjelenített adatkezelési tájékoztatójában leírtak alapján jár el.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Adatkezelő a Tanuló, Érdeklődő, Ügyfél (továbbiakban Felhasználó) adatkezeléssel kapcsolatos jogait tiszteletben tartja

 

10.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli az Adatkezelő. A Felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld az Adatkezelő.

 

10.2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsa az Adatkezelő. Erről a Felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, és a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld az Adatkezelő.

 

10.3. A törléshez való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. A kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, és a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld az Adatkezelő.

 

10.4. A zároláshoz való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó  által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A Felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld Adatkezelő.

 

10.5. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a Felhasználót e-mailben tájékoztatja az Adatkezelő.

 

10.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

Anka Gyula Attila Egyéni Vállalkozó